poniedziałek, 5 września 2011

Konkurs "UWAGA! ŚWIEŻO ANIMOWANE"


Zachęcam wszystkich twórców animacji do zgłaszania swoich filmów na konkurs ogłoszony przez organizatorów festiwalu ANIMATION NOW!
Ze zgłoszonych prac zostanie wyselekcjonowany zestaw filmów, które ukażą się na płycie DVD (wraz z animacjami z Czech). Płyta będzie okazją do promocji na licznych festiwalach międzynarodowych.

Poniżej info od organizatorów.
POLECAM!!!


UWAGA! ŚWIEŻO ANIMOWANE
MŁODA POLSKA I CZESKA ANIMACJA

ANIMATION NOW! FESTIVAL 2011
3. Festiwal Aktualnej Animacji

7-11 grudnia 2011
Gdańsk | Gdynia | Sopot

Festiwal ANIMATION NOW! 2011 ogłasza Konkurs dla młodych polskich oraz czeskich artystów i artystek posługujących się dowolnymi technikami animacji. O przyjęciu filmu decyduje oryginalna forma i/lub narracja, innowacyjne wykorzystanie i łączenie technik animacji, świeże powiązanie obrazu z muzyką. Wybrane przez Jury filmy zostaną opublikowane w formie dwupłytowej kolekcji DVD, która ma na celu międzynarodową promocję młodych utalentowanych twórców animacji z Polski i Czech. Wydawnictwo płytowe ukaże się w grudniu 2011 roku w ramach Festiwalu ANIMATION NOW!.


REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATORZY:
1. Organizatorem Konkursu UWAGA! ŚWIEŻO ANIMOWANE jest producent Festiwalu ANIMATION NOW! - Stowarzyszenie A KuKu Sztuka we współpracy z innymi podmiotami.
2. Niniejszy Konkurs skierowany jest do polskich artystów i artystek. Jednocześnie partner Festiwalu – organizacja Pastiche Filmz jest odpowiedzialna za selekcję filmów autorstwa czeskich artystów i artystek na terenie Republiki Czeskiej (nie będących przedmiotem niniejszego Konkursu).

CEL KONKURSU:
1. Festiwal ANIMATION NOW! zaprasza polskich artystów i artystki (obowiązuje kryterium wieku do 35 lat) do zgłaszania filmów w dowolnej technice animacji i o dowolnej tematyce, nie przekraczających 20 minut. Wybrane filmy zostaną opublikowane na DVD w ramach specjalnego wydawnictwa Festiwalu ANIMATION NOW! 2011 prezentującego młodą polską i czeską animację (przewidywany nakład: 1000 szt.).
2. Organizator Konkursu planuje międzynarodową niekomercyjną dystrybucję dwupłytowej kolekcji DVD m.in. wśród festiwali animacji, instytucji filmowych w celu promocji młodych talentów z Polski i Czech.

ZASADY KONKURSU:
1. Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 filmy, zrealizowane po 1.01.2007.
2. Zgłoszenia może dokonać autor/-ka, szkoła artystyczna, szkoła filmowa, firma producencka, instytucja filmowa lub inny podmioty dysponujący majątkowymi prawami autorskimi do zgłaszanej pracy.
3. Udział w Konkursie zobowiązuje do wypełnienia i podpisania karty zgłoszeniowej filmu.
4. Zgłoszenie filmu oznacza przyjęcie wymienionych w regulaminie zasad i warunków.

SELEKCJA KONKURSOWA:
1. Prace konkursowe zostaną ocenione w pierwszej kolejności przez Komisję Preselekcyjną, a następnie przez powołane przez Organizatora Jury. Dyrektor Artystyczny Festiwalu ma również prawo do zgłaszania do Konkursu filmów poza Komisją Preselekcyjną.
2. Decyzja Komisji i Jury o selekcji filmów i przyznaniu nagród jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.
3. W Konkursie zostanie wyłonionych maksymalnie do 10 filmów, które zostaną opublikowane w ramach Festiwalowej kolekcji DVD z młodą polską animacją.
4. Warunkiem dopuszczenia do Konkursu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej filmu znajdującej się na stronie www.animationnow.pl oraz terminowe przesłanie kopii przeglądowej w formacie DVD, Quicktime, .avi lub .mpeg wraz z podpisaną kartą zgłoszeniową na adres:
ANIMATION NOW! FESTIVAL
ul. Wojska Polskiego 54/1
80-268 Gdańsk
Jednocześnie Organizator prosi o przesłanie drogą mailową na adres: festival@animationnow.pl krótkiego powiadomienia o zgłoszeniu filmu do konkursu wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową w formie elektronicznej.
UWAGA! Formularze i filmy przesłane jedynie drogą mailową, z pominięciem przesyłki pocztowej, nie będą brane pod uwagę.
5. Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeniowych i materiałów do selekcji konkursowej upływa 25 września 2011 (decyduje data stempla pocztowego).
6. Z autorami i autorkami wybranych filmów po ogłoszeniu wyników Konkursu zostaną zawarte umowy licencyjne, których przedmiotem będzie udzielenie niewyłącznej licencji Organizatorowi do niekomercyjnego korzystania z filmów na polach eksploatacji wskazanych w umowie. Autorzy wybranych filmów zobowiązani są również do przesłania Organizatorowi po ogłoszeniu wyników:
- kopii filmu w jakości emisyjnej,
- zdjęć z filmu w formacie .tif lub .jpg w rozdzielczości 300dpi,
- streszczenia,
- zdjęcia i biografii reżysera,
- listy dialogowej (również w jęz. angielskim, jeśli jest dostępna).

TRYB ROZSTRZYGANIA KONKURSU:
Obowiązują następujące terminy:
25.08 – 25.09 – nadsyłanie filmów podlegających preselekcji
26.09 – 02.10 – prace Komisji Preselekcyjnej i Jury
03.10 – ogłoszenie wyników Konkursu
07.12 – otwarcie Festiwalu ANIMATION NOW! i premiera dwupłytowej kolekcji DVD UWAGA! ŚWIEŻO ANIMOWANE

WARUNKI FINANSOWE KONKURSU:
1. Organizator ponosi wszelkie koszty wydawnictwa dwupłytowej kolekcji DVD z młodą polską i czeską animacją (w tym pozyskanie licencji, authoring DVD, projekty graficzne, tłoczenie płyt i druk okładki, jak również koszty promocji i planowanej międzynarodowej niekomercyjnej dystrybucji płyty).
2. Każdy z 10 wybranych filmów otrzyma wynagrodzenie w wysokości 600 zł brutto za udzielenie niewyłącznej licencji na opublikowanie filmu na DVD oraz korzystanie z filmu zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Organizator nie zwraca filmów nadesłanych na Konkurs.
2. Filmy przesyłane są na koszy autora / autorki.
3. Złożenie podpisu na formularzy zgłoszeniowym oznacza, że artysta / artystka / podmiot zgłaszający jest posiadaczem majątkowych praw autorskich do prezentowanego materiału i może legalnie nimi dysponować. Festiwal nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej w przypadku odkrycia faktów z zakresu prawa autorskiego odmiennych od zadeklarowanych przez uczestnika Konkursu.
4. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać, pisząc na adres e-mail: festival@animationnow.pl.


Projekt jest współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oraz Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu Promocja wiedzy o Polsce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz